પ્રેમ

રૂપિયા ૫૦ માં ૫૦ ગુલાબો ભરેલો હાર માતાને ચઢાવા મળતો તોય ઘણી વાર હું ભાવ કરાવી ૪૦ માં લાવતો અને કાલે, ઘરની માતા(પત્ની) ને આપવા રૂપિયા ૫૦ માં માત્ર એક ડાળખી વાળો ગુલાબ લેવામાં કોઈ ભાવ તાલ નહિ કોઈ ખચકાટ નહિ.

વાહ! શું પ્રેમ છે.

અંકિત વ્યાસ

શુભ પ્રભાત

આજે વ્હેલા ઉઠી ના શકયા તો કઈ નહિ,
કાલે ઉઠવાનો પ્રયાસ કરજો, પણ
આજની મળેલી નિષ્ફળતા થી શું,
આખો દિવસ આમજ વિચારો માં વ્યર્થ કરશો?

મળેલી નિષ્ફળતા માં જો ધ્યાન તમે ધરશો, તો
નિષ્ફળતા માં પણ સફળતાને સાર્થક સૌ કરશો.

શુભ પ્રભાત
અંકિત વ્યાસ

શુભ સવાર

આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે.

ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે
એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.